Regulamin Programu Promocyjnego
„Grunt to inwestycja”

 1. Podmiotem odpowiedzialnym i Organizatorem akcji promocyjnej Program Promocyjnego (dalej: Program) jest właściciel marki ,,Grunt to inwestycja” - firma Falcon House Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Ryszarda Kaczorowskiego 3, 61-695 Poznań, NIP 7831698343, REGON 302379336).
 2. Akcja Program Promocyjny skierowana jest do klientów Organizatora akcji, którzy nabyli nieruchomość/działkę spośród oferowanych przez Organizatora akcji w czasie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
 3. Uczestnicy Programu otrzymują jeden (1) bon w wysokości: 2.000,00 zł brutto w przypadku zakupu działki w kompleksie Nietków, 2.000,00 zł brutto w przypadku zakupu działki w kompleksie Turów, 3.000,00 zł brutto w przypadku zakupu działki w kompleksie Grzymalin, do wykorzystania przy dokonywaniu kolejnych zakupów produktów oferowanych przez Organizatora.
 4. Wykaz aktualnych produktów objętych akcją promocyjną, z dokładnym określeniem lokalizacji i warunków finansowych transakcji zawiera aktualny Katalog ofert.
 5. Otrzymane bony nie podlegają wymianie gotówkowej, ani nie uprawniają Uczestnika Programu do żądania takiej wymiany.
 6. Rabat w wysokości 2.000,00 zł lub 3.000,00 zł udzielany jest od ceny sprzedaży nieruchomości/działki brutto.
 7. Przy zakupie jednej nieruchomości/działki można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy. Rabaty
  z otrzymanych przez Uczestnika Programu bonów nie podlegają sumowaniu i mogą zostać wykorzystane tylko w terminie trwania Programu.
 8. Otrzymane przez Uczestnika Programu bony nie mogą zostać przekazane osobie trzeciej celem wykorzystania w czasie trwania Programu na zakup nieruchomości w promocyjnej (obniżonej o wysokość rabatu) cenie.
 9. Warunkiem skorzystania z bonu i uzyskania rabatu jest zawarcie z Organizatorem akcji umowy przeniesienia własności lub umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości w czasie trwania Programu.
 10. Termin wykorzystania bonów i czas trwania Programu upływa z końcem grudnia 2020 r.
 11. Z uczestnictwa w Programie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora akcji.
 12. Prawo wiążącej interpretacji regulaminu akcji przysługuje Organizatorowi, a w przypadku sporów powstałych na tle realizacji uprawnień z tytułu uczestnictwa w Programie czy wykorzystania przekazanych bonów, właściwym do rozstrzygania sporu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Programu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej bez podawania przyczyny/wyłącznie z istotnej przyczyny, obejmującej w szczególności zbycie wszystkich posiadanych w ofercie sprzedaży nieruchomości/działek.

Poznań, dnia 03.03.2020 r.