POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Niniejsza polityka prywatności określa przyjęte przez nas zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

 1. GTI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 95 lok. 10 (61-757 Poznań), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820332, NIP 7831810969, REGON 385121194, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, oraz
 2. Luiza Sokołowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CHALLENGER” Luiza Sokołowska, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 3, 61-695 Poznań, NIP 9720943668, REGON 300962592

(dalej zwani łącznie „Administratorem”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod adresem: ul. Garbary 95/10, 61-757 Poznań, pod numerem telefonu: +48 662 670 008 lub poprzez email: biuro@grunttoinwestycja.com

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe są pozyskiwane w toku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych w serwisie lub poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe mogą być również pozyskane od podmiotów trzecich oraz z ogólnodostępnych rejestrów lub przekazane przez portale nieruchomościowe bądź społecznościowe.

Zakres, cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. adres IPs

 oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali,

w celu nawiązania z Państwem kontaktu, przechowywania prowadzonej korespondencji, a także w celu ustalenia, dochodzenia, obrony lub egzekucji roszczeń w związku z przesłanym zgłoszeniem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku przystąpienia przez Państwa do programu lojalnościowego, dane będą przetwarzane w celu organizacji programu lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newsletteru dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności marketingowej w postaci newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku marketingu prowadzonego w oparciu o pliki cookies, podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie przez Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej ma charakter dobrowolny. W przypadku, jeśli nie zgodzą się Państwo na ich przekazanie, kontakt z Administratorem lub zawarcie umowy nie będą możliwe.

Okres przetwarzania

Państwa dane będziemy przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, Państwa dane będziemy przechowywać do momentu wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W razie takiej konieczności Państwa dane mogą zostać udostępniane zewnętrznym dostawcom usług księgowych oraz usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne, a także pośrednikom finansowym.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Profilowanie danych

Administrator może wykorzystać Państwa dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. W wyniku takich działań Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, i które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpłynąć.
Profilowanie jest stosowanym przez Administratora procesem automatycznego przetwarzania dotyczących Państwa informacji, w tym danych osobowych, takich jak wiek, płeć, zainteresowania, adres zamieszkania czy preferencje co do określonych produktów lub usług, których marketing Administrator prowadzi. Proces ten służy do zbudowania Państwa profilu oraz analizy tego profilu.
W związku z uczestnictwem przez Państwa w akcjach promocyjnych inwestycji realizowanych przez Administratora i podmioty powiązane z Administratorem, Państwa dane osobowe są profilowane na potrzeby marketingu. Celem tych operacji jest możliwie najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora produktów lub usług do Państwa potrzeb. Profilowanie nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną.
Do celów profilowania Administrator wykorzystuje zarówno dane przekazane przez Państwa bezpośrednio, jak również dane dotyczące, przykładowo, Państwa aktywności na stronie internetowej określonej inwestycji, zebrane za pomocą plików cookies oraz dane pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. portalu Facebook. Administrator zapewnia, aby pozyskiwanie i wykorzystywanie takich danych odbywało się bez nadmiernej ingerencji w Państwa prywatność.

Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Państwa lub personalizują komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą. Personalizowanie komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom lub grupom osób przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być przekazane określone komunikaty reklamowe dostosowane do ich wieku lub płci.
Ponadto, mogą być Państwo adresatami działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym strony internetowe Administratora mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące inwestycji Administratora podczas pobytu na innych stronach internetowych.
Administrator wdrożył właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania podjętych w ten sposób decyzji.

Podczas Państwa aktywności na stronie internetowej Administratora www.grunttoinwestycja.com przypisywane są Państwu identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa tożsamość.

Prawa przysługujące Państwu związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt Państwa z nami (dane kontaktowe określone powyżej) i w przesłanym wniosku o określenie Państwa żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe z niezgodnie z obowiązującym prawem.

 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są „ciasteczka”?

„Ciasteczko” (ang. cookie) to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy ten odwiedza stronę internetową. Dzięki temu plikowi strona zapamiętuje działania i preferencje użytkownika (takie jak login, język, rozmiar czcionki czy inne ustawienia wyświetlania), w związku z czym nie trzeba ich ponownie wprowadzać przy kolejnych odwiedzinach strony czy przechodzeniu z jednej strony na inną. Zebrane w ten sposób informacje umożliwiają nam na poprawę funkcjonalności strony.

W jaki sposób „ciasteczka” są wykorzystywane?

Na naszej stronie korzystamy z „ciasteczek” typu „Google Analytics”. Służą one do zapamiętywania adresów IP i działań użytkowników, a także do pobierania informacji o stronie z przeglądarki. Używane są „ciasteczka” typu __utma, __utmb, __utmc, __utmz i __utmv.

Nazwa pliku

Czas wygaśnięcia

Cel stosowania

__utma

2 lata od utworzenia/aktualizacji

Rozróżnianie użytkowników i sesji

__utmb

30 minut od utworzenia/aktualizacji

Wskazywanie nowych sesji

__utmc

Z końcem sesji przeglądarki

Wskazywanie nowego użytkownika

__utmz

6 miesięcy od utworzenia/aktualizacji

Wskazanie, jak użytkownik trafił na naszą stronę

__utmv

2 lata od utworzenia/aktualizacji

Przechowywanie niestandardowych danych zmiennych na poziomie użytkownika

Należy podkreślić, że informacje związane z „ciasteczkami” nie służą identyfikacji poszczególnych osób. Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie odbywa się w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Korzystamy z „ciasteczek”, aby poprawić wydajność strony, tj. żeby dowiedzieć się, które jej części cieszą się największym, a które najmniejszym zainteresowaniem, poznać łączną liczbę gości i ich lokalizację.

Kto ma dostęp do tych informacji?

Do danych użytkowników mogą mieć dostęp osoby trzecie. Zgromadzone informacje mogą być uzupełniane bądź łączone z danymi osób trzecich jedynie w celu poprawy funkcjonalności strony i zmiany treści stosownie do potrzeb. Wszystkie zgromadzone dane osobowe są traktowane jako poufne, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie są wykorzystywane w celach innych niż ten, dla którego są zbierane.

Jak można kontrolować ciasteczka?

Przetwarzanie danych w postaci plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Można dowolnie kontrolować lub usuwać ciasteczka – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie „ciasteczka” znajdujące się na komputerze, a w większości przeglądarek dostępna jest opcja zapobiegania ich tworzeniu. Jeśli jednak wybierzesz tę opcję, będziesz musiał(-a) ręcznie wprowadzać swoje ustawienia za każdym razem, gdy otworzysz jakąś stronę internetową, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać w ogóle.